Feb-07
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
        1 2               Groundhog Day 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12                           Lincoln's Birthday 13 14                           Valentine's Day 15 16 17
18 19                            President's Day 20 21 22 23 24
25 26 27 28